K. Konečná: Historicky první zpráva o palmovém oleji byla přijata

konecna katerinaPo intenzivním ročním úsilí se dnes na plenárním zasedání ve Štrasburku podařilo schválit mojí zprávu o palmovém oleji a likvidaci deštných pralesů. Z přítomných 686 europoslanců pro zprávu hlasovalo 640, proti 18 a 28 se zdrželo.

Jedná se o první zprávu, kterou Evropský parlament k tomuto tématu vypracoval a jsem velmi ráda, že jsem mohla být její zpravodajkou. Jsem přesvědčena, že Evropská unie, jakožto organizace silně podporující klimatickou dohodu z Paříže a cíle udržitelného rozvoje OSN, musí v této věci konat.

Proto si moje zpráva klade za cíl zamezit odlesňování; zabezpečit, že palmový olej dovážený do EU je pěstován a zpracováván způsoby trvale udržitelnými; tlačit na co ekologicky nejambicióznější certifikační schémata; bojovat s porušováním lidských práv na plantážích a s pošlapáváním lidských práv původních komunit; vyjádřit se rovněž k nelogičnosti toho, že v biopalivech první generace máme palmový olej, který způsobuje požáry zaplavující naše ovzduší značným množstvím CO2. Zpráva měla podporu všech politických frakcí, neziskových organizací, ale i organizací působící v potravinářském průmyslu. Všechny tyto organizace zprávu hodnotily jako vyváženou a konstruktivní.

Schválená zpráva mimo jiné vyzývá EU, aby zavedla minimální kritéria udržitelnosti pro palmový olej a výrobky obsahující tento olej, které jsou dováženy do EU, a zaručila tím, že palmový olej v EU:

- není přímou nebo nepřímou příčinou poškozování ekosystémů, jako je např. odlesňování původních a druhotných lesů nebo ničení či znehodnocování rašelinišť nebo jiných ekologicky cenných lokalit, a nezpůsobuje ztrátu biologické rozmanitosti, především všech ohrožených druhů zvířat a rostlin,

- není příčinou změn postupů při obhospodařování půdy, které mají negativní dopad na životní prostředí,

- není příčinou vzniku ekonomických, sociálních a ekologických problémů a konfliktů, konkrétakový olej, tně mj. dětské práce, nucené práce, nezákonného záboru půdy nebo vyhánění domorodých nebo místních komunit,

- plně respektuje základní lidská a sociální práva a je plně v souladu s adekvátními sociálními a pracovními normami, které mají zaručit bezpečnost a dobré životní podmínky pracovníků,

- umožňuje začlenění malopěstitelů palmového oleje do systému certifikace a zajišťuje jejich spravedlivý podíl na zisku,

- je pěstován na plantážích, které jsou obhospodařovány za použití moderních agroekologických metod, jejichž cílem je stimulovat přechod na udržitelné zemědělské postupy, a minimalizovat tak negativní ekologické a sociální škody.

Autor: Kateřina Konečná, poslankyně Evropského parlamentu za KSČM

Zdroj: Mediální úsek ÚV KSČM

palmovy olej
skola2 2017 x
NAHORU